Instrukcja montażu OSADNIKÓW DESZCZOWYCH DN 500

Przeznaczenie

Osadniki deszczowe produkowane przez BUDOKRUSZ® przeznaczone są do wbudowania w sieć kanalizacyjną stosowaną do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, melioracji gruntów położonych w pasie jezdni lub poza nim, przy krawężnikach, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach.

Montaż

Dennica osadnika deszczowego powinna być posadowiona w odwodnionym wykopie na przygotowanym podłożu zgodnie z zaleceniami projektowymi. Przed rozpoczęciem montażu osadnika deszczowego dennicę należy wypoziomować. Następnie zagęszczamy grunt wokół dennicy zgodnie z zaleceniami projektowymi. Na zagęszczonym gruncie układamy pierścień odciążający, który nie stanowi części integralnej dennicy, montujemy go w taki sposób aby obciążenie dynamiczne oddziaływało bezpośrednio na grunt, a nie na korpus osadnika.

Składowanie i transport

Elementy osadnika deszczowego należy składować na uprzednio przygotowanym, utwardzonym oraz odwodnionym terenie (placu składowym). Załadunek, rozładunek oraz montaż elementów prefabrykowanych osadnika deszczowego DN 500 powinien być wykonany przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do wagi przenoszonych elementów za pomocą liny transportowej zakończon