prostokąty1 Produkty

BETON NA PŁYTY FUNDAMENTOWE


BETON MASYWNY

Wykonywanie żelbetowych elementów masywnych wymaga szczególnego podejścia na wszystkich etapach od projektowania mieszanki betonowej aż do wbudowania i pielęgnacji betonu w konstrukcji. Projektowanie naszych mieszanek betonowych przeznaczonych do wykonywania masywnych konstrukcji betonowych rozpoczynamy od doboru gruboziarnistego stosu okruchowego. Jeżeli pozwala na to rozmieszczenie zbrojenia w konstrukcji, preferujemy stosowanie uziarnienia do 31,5 mm. Takie podejście gwarantuje nam możliwość uzyskania pompowalnej mieszanki betonowej przy minimalnej objętości zaprawy w betonie. Drugim istotnym czynnikiem jest dobór układu spoiwowego (mieszanina cementów i dodatków typu II) odpowiadającego za ilości wydzielanego ciepła w trakcie wiązania i twardnienia betonu. Stosujemy cementy o niskim cieple hydratacji oraz najwyższej kategorii lotne popioły krzemionkowe.  Mieszanki betonowe modyfikujemy stosując domieszki uplastyczniająco – upłynniające, opóźniające i napowietrzające. Mała objętość zaprawy, mocny szkielet kruszywowy i niskokaloryczne spoiwa gwarantują uzyskanie betonu o minimalnym osiadaniu, niskim skurczu i wolnym rozwoju wytrzymałości. W połączeniu z prawidłową pielęgnacją dojrzewającego betonu w miejscu budowy nasze podejście ogranicza do minimum ryzyko powstania spękań od naprężeń termicznych. Typowe zastosowania betonów masywnych to:

- masywne płyty fundamentowe budynków

- masywne fundamenty blokowe w budownictwie przemysłowym

- jazy, zapory i tamy w budownictwie hydrotechnicznym

- przyczółki i fundamenty w budownictwie mostowym,

- konstrukcje zbiorników w oczyszczalniach ścieków

Nasza oferta betonów masywnych obejmuje:

dokument odniesienia: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

klasy wytrzymałości: od C25/25 do C35/45

klasy konsystencji: od S1 do S4

klasy ekspozycji środowiskowej: wskazane przez klientów w oparciu o PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

wodoszczelność: od W8 do W12

mrozoodporność: od F100 do F250 

nasiąkliwość: do 5%

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującego Państwa betonu – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.

 

BETON W TECHNOLOGII "BIAŁEJ WANNY"

Wysoki poziom wód gruntowych często wymaga specjalnego podejścia do wykonywania żelbetowej konstrukcji kondygnacji podziemnych budynków. Najczęściej są one wykonywane w formie monolitycznej skrzyni, w której odpowiednio dobrany beton oraz połączenia  systemowe płyty fundamentowej ze ścianami, pozwalają uzyskać pełną szczelność konstrukcji. Takie rozwiązanie nazywane jest potocznie „białą wanną”.

Projektując mieszanki betonowe do wykonania „białej wanny” szczególny nacisk kładziemy na szczelność betonu (odporność betonu na wnikanie wody pod ciśnieniem określoną przez głębokość penetracji). Aby osiągnąć takie parametry betonu musimy uzyskać wysoką szczelność matrycy cementowej oraz dokładne przyleganie tej matrycy do szkieletu okruchowego aby nie dochodziło do sączeń w strefie kontaktowej matryca cementowa – szkielet kruszywowy. Optymalny dobór spoiw (cementu i dodatków typu II) gwarantuje opisaną powyżej szczelność oraz eliminuje ryzyko powstania mikrospękań betonu, które również mogą być przyczyną sączeń wody do wnętrza „białej wanny”. Reologię mieszanki betonowej modyfikujemy domieszkami uplastyczniająco – upłynniającymi. Na życzenie klienta możemy również zastosować domieszki i/lub dodatki uszczelniające o właściwościach zasklepiających rysy i pęknięcia w betonie powstałe na skutek odkształceń termicznych lub innych związanych np. z nierównomiernym osiadaniem budynku.

Nasza oferta betonów do wykonania „białej wanny” obejmuje:

dokument odniesienia: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

klasy wytrzymałości: od C25/30 do C35/45

klasy konsystencji: od S2 do S4

klasy ekspozycji środowiskowej: wskazane przez klientów w oparciu o PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2018-10

wodoszczelność: od W8 do W12

głębokość penetracji wody pod ciśnieniem: do 20 mm, do 30 mm, do 40 mm 

nasiąkliwość: do 5,5%

pozostałe wymagania: zgodnie ze specyfikacją klienta

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w powyższych parametrach interesującego Państwa betonu – prosimy o kontakt i przesłanie specyfikacji do naszego działu handlowego.