Instrukcja montażu studni kanalizacyjnych

Przeznaczenie

Zamierzonym zastosowaniem studzienki jest umożliwienie dostępu i wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych, służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem. Studzienki mogą być posadowione w obszarach ruchu kołowego i/lub pieszego.

Montaż

Dennica studzienki powinna być posadowiona w odwodnionym wykopie na przygotowanym podłożu zgodnie z zaleceniami projektowymi. Przed rozpoczęciem montażu studzienki, dennicę należy wypoziomować, następnie naciągnąć uszczelkę na zamek (napisami na zewnątrz) i posmarować równomiernie środkiem smarującym. Przed nałożeniem z góry następnego elementu należy dokładnie oczyścić jego dolny zamek oraz posmarować środkiem smarującym. Podczas nakładania kolejnego elementu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby element był nakładany w poziomie. Brak poziomu powoduje podwinięcie się uszczelki na zamku, a w późniejszym okresie nieszczelność studni. Z kolejnymi elementami studzienki należy postępować jak wyżej.

Składowanie i transport

Elementy studni kanalizacyjnych należy składować na uprzednio przygotowanym, utwardzonym oraz odwodnionym terenie (placu składowym). Zaleca się transportowanie oraz montaż elementów studzienki za pomocą urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do wagi przenoszonych elementów przy użyciu zawiesi szczękowych, zawiesi linowych lub łańcuchowych trójramiennych.

UWAGA

w przypadku stosowania zawiesi wielocięgnowych należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią długość zawiesi tak aby kąt odchylenia cięgna od pionu b nie przekraczał 60°. Użycie zbyt krótkich zawiesi może spowodować zniszczenie przenoszonego elementu w takich przypadkach reklamacja nie będzie uwzględniana.