Instrukcja montażu RUR BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH PRECISE®

Przeznaczenie

Rury betonowe i żelbetowe PRECISE® DN 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 ze zintegrowaną uszczelką produkowane zgodnie z normą PN-EN 1916. Rury przeznaczone są do budowy przewodów kanalizacyjnych dla ścieków o małej agresywności, sieci deszczowych i kanalizacji ogólnospławnej oraz do przepustów drogowych.
Przewody z rur PRECISE® można budować do głębokości zasypki nad rurą: Hmin = 0,6m; Hmax = 6,0m. W przypadku głębszego posadowienia kolektora należy przeprowadzić obliczenia sprawdzające.

Montaż

  1. W miejscu montażu rur należy wyrównać wykop ze spadkiem projektowanym i wykonać min. 15 cm i nie mniej niż 25% średnicy rury podsypki piaskowo – żwirowej. Podsypkę należy wykonać z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm i zagęścić zgodnie z danymi projektowymi.
  2. W miejscu łączenia rur należy zostawić wgłębienie na kielich, które umożliwi prawidłowe ułożenie i swobodne dopchnięcie rury.
  3. Na przygotowanej podsypce ustawić montowaną rurę zwracając uwagę na rzędną posadowienia i spadek w kierunku przepływu zgodny z projektowym.
  4. Po ułożeniu rury na oczyszczony bosy koniec i uszczelkę zamontowaną w kielichu rury nanieść równomiernie środek smarujący ułatwiający połączenie.
  5. Przy pomocy sprzętu budowlanego i przekładki drewnianej dosunąć rury do siebie tak aby bosy koniec wszedł w kielich rury.
  6. Rury nasuwać prosto i centrycznie.
  7. Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę do wysokości, co najmniej 60 cm ponad górną krawędź rury. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 15 cm, zwracając szczególną uwagę na staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. Obsypkę należy wykonać z materiału o takich samych parametrach jak podsypkę.